درباره اضطراب و راه های غلبه بر ﺁن بیشتر بدانید
خود یاری برای رفع اضطراب
  • ﺁیا متوجه شده اید که بیشتر اوقات روز را با نگرانی می گذرانید ؟
  • ﺁیا اغلب احساس عصبی بودن، بیمناکی یا بی صبری می کنید؟
  • ﺁیا احساس می کنید که اوضاع دارد از ﺁستانه تحمل شما خارج می شود؟
  • ﺁیا ﺁرامش یافتن و ” رها کردن“ برای شما سخت شده است؟
  • ﺁیا اغلب احساسات فیزیکی ناخوشایند را تجربه می کنید، مثل دلهره ، تنش ماهیچه ای ، سر گیجه یا از نفس افتادگی؟

اگر به هر کدام از پرسش های بالا پاسخ مثبت داده اید، ممکن است در حال تجربه ی نشانه های اضطراب بوده و این کتابچه می تواند برای تان مفید باشد.

این کتابچه قصد دارد به شما کمک کند تا:
  • متوجه شوید که ﺁیا در حال تجربه نشانه های اضطراب هستید
  • ﺁگاه شوید که اضطراب چیست، عامل ﺁن چیست و چه چیزی ﺁن را تداوم می بخشد.
  • شیوه هایی برای درک ، مدیریت و غلبه بر اضطراب پیدا کنید.

بیش فعالی و نقص

در مورد این مطلب بیشتر بدانید

تمرکز

در مورد این مطلب بیشتر بدانید

وسواس

در مورد این مطلب بیشتر بدانید

جهت نوبت دهی یا مشاوره آنلاین با ما
فهرست